Chairs & Committee

FUNDING CHAIR

 • Da Ruan (1960-2011) (Belgium)


STEERING COMMITTEE

 • Guoqing Chen (China)

 • Cengiz Kahraman (Turkey)

 • Etienne Kerre (Chair, Belgium)

 • Tianrui Li (China)

 • Zhong Li (Germany)

 • Jun Liu (United Kingdom)

 • Jie Lu (Australia)

 • Luis Martinez (Spain)

 • Javier Montero (Spain)

 • Ronei Marcos de Moraes (Brazil)

 • Yang Xu (China)

 • Chunrong Yuan (Germany)

 • Xianyi Zeng (France)


PROGRAM CHAIRS

 • Qinglin Sun (China)

 • Jie Lu (Australia)


SPECIAL SESSION CHAIRS

 • Irina Perfilieva (Czech Republic)

 • Shuwei Chen (China)


PUBLICATION CHAIRS

 • Tianrui Li (China)

 • Xianyi Zeng (France)


POSTER SESSIONS CHAIRS

 • Guangquan Zhang (Australia)

 • Xiaofeng Wu (China)


TUTORIALS CHAIRS

 • Guoqing Chen (China)

 • Cengiz Kahraman (Turkey)


AWARD CHAIRS

 • Xianyi Zeng (France)


PUBLICITY COMMITTEE

 • Jian-Bo Yang (UK)

 • Rosa Rodriguez (Spain)

 • Peijun Guo (Japan)

 • Young Hoon Joo (South Korea)

 • Pu Li (Germany)

 • Jianxi Li (China)

 • Huazhen Lin (China)

 • Menglei Lin (China)

 • Fucai Lin (China)

 • Liliane S. Machado (Brazil)

 • Shuwei Chen (China)

 • Phayung Meesad (Thailand)

 • Yuhong Song (China)

 • Wallace Tang (Hong Kong)

 • Hanli Wang (China)

 • Herwig Unger (Germany)

 • Jianping Cai (China)

 • Dong-ling Xu (UK)

 • Li Zou (China)


LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

 • Qinglin Sun (China)

 • Zengqiang Chen (China)

 • Zhongxin Liu (China)


COMMUNICATION CHAIR

 • Zhebin Xue (China)

00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS

Important Dates

Special session proposals deadline:
April 15, 2022
Full paper submission:
May 15, 2022
Notification of acceptance:
June 15, 2022
Camera-ready paper submission:
July 15, 2022
Author registration:
July 31, 2022
Conference Date:
August 26-28, 2022

Contact Us

Professor Qinglin Sun
EMAIL: flins2022@gmail.com